علم و جسم علم و جسم عضویت از جمعه 13 تير 1399مدیر وب سایت علم و جسمelmvajesm.cominstagram.com
توسعه ورزش همگانی در جامعه یک سرمایه گذاری پر سود استهمگانی کردن ورزش برای توده مردم یک سرمایه گذاری مطمئن جهت صرفه جویی اقتصادی در جامعه می‌باشد...3 هفته پیش
فلسفه فعالیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلاماز نظر اسلام تربیت بدنی و ورزش هدف نیست بلکه یک ارزش و وسیله‌ای است برای رسیدن به قرب الهی...3 هفته پیش
سقف شیشه ای در وزارت ورزش و جواناناز ميان ۴۵ فدراسيون فعال در بخش ورزش زنان، بانوان تنها موفق به تصدی ۲ پست رياست شده‌اند...4 ماه پیش
رزومه6 ماه پیش
علم و جسموب سایت رسمی دکتر شهرام علم3 هفته پیش
11 نتیجه 12 از 2