فلسفه فعالیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلامعلم و جسم علم و جسم فلسفه فعالیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلامچهارشنبه 16 مهر 1399از نظر اسلام تربیت بدنی و ورزش هدف نیست بلکه یک ارزش و وسیله‌ای است برای رسیدن به قرب الهی...
1 نتیجه