تألیف، ترجمه و ویرایش علمی کتاب

تألیف، ترجمه و ویرایش علمی کتاب
تألیف، ترجمه و ویرایش علمی کتابدو تالیف؛ کتاب فرهنگ جامع مديريت ورزشي و کتاب فرهنگ جامع روان‌شناسی ورزش • یک ترجمه؛ کتاب مبانی مدیریت ورزشی: مدیریت ورزش قهرمانی • سه ویرایش علمی؛ کتاب داوری مسابقات و سنجش شاخص‌های آمادگی جسمانی، کتاب تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST و کتاب کراس‌فیت و برنامه‌های تمرینیدسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومه دکتر شهرام علمکتاب فرهنگ جامع مديريت ورزشیکتاب فرهنگ جامع روان‌شناسی ورزشکتاب مبانی مدیریت ورزشی مدیریت ورزش قهرمانیکتاب تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXSTکتاب کراس‌فیت و برنامه های تمرینیکتاب داوری مسابقات و سنجش شاخص های آمادگی جسمانی