مدرس و مربی فدراسیون های ورزشی

مدرس و مربی فدراسیون های ورزشی
مدرس و مربی فدراسیون‌های ورزشی • مدرس؛ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و فدراسیون آمادگی جسمانی • مربی؛ درجه یک رشته بدنسازی و پرورش اندام، درجه دو رشته آمادگی جسمانی، درجه دو رشته بدمینتون و درجه سه رشته تیراندازی با کمان دسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومه دکتر شهرام علممدرس فدراسیون بدنسازی و پرورش انداممدرس فدراسیون آمادگی جسمانیمربی بدنسازیمربی آمادگی جسمانیمربی بدمینتونمربی تیراندازی با کمان