سوابق علمی، مدیریتی و اجرایی دانشگاه

سوابق علمی، مدیریتی و اجرایی دانشگاه
سوابق علمی 24 سال سابقه هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری سوابق اجرایی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (1402 تا کنون) دو سال معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری دو سال رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری یک سال رئیس دانشکده علوم انسانی چهار سال مدیر گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومه دکتر شهرام علمهیات علمی دانشگاهمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاهرئیس دانشکده علوم انسانیرئیس مدیریت و حسابداریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی