دبیر کل فدراسیون ورزش‌های همگانی

دبیر کل فدراسیون ورزش‌های همگانی
فدراسیون ورزش‌های همگانی دو سال دبیر کل فدراسیون ورزش‌های همگانی در سال‌های 1393 تا 1395دسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومه دکتر شهرام علمفدراسیون ورزش های همگانیورزش همگانیورزش برای همهSport For AllTAFISA