شهرام علمشهرام علمهموند از پنجشنبه 2 مرداد 1399معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یادگار امام(ره) مدیر، مدرس و مربی ورزش عضو هیات علمی دانشگاهelmvajesm.cominstagram.com