سوابق تحصیلات دانشگاه و آموزش و پرورش

سوابق تحصیلات دانشگاه و آموزش و پرورش
سوابق تحصیلات دانشگاه و آموزش و پرورش • دکترای تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی • کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی • کارشناسی ارشد علوم قرآنی گرایش ادبی • کارشناسی تربیت بدنی • کاردانی حرفه و فن • دیپلم ریاضی و فیزیکدسته‌بندیرزومهکلید‌واژهرزومه دکتر شهرام علمسابقه تحصیلیدکتری تخصصیPHDرشته تربیت بدنیگرایش مدیریت و برنامه ریزیعلوم قرآنی گرایش ادبی